Cart 0

תנאי שימוש ותקנון – אתר Le Corone Israel

כללי:

אתר זה הינו בבעלות חברת השרון איה בע"מ ח.פ 514533371 אשר הינה הזכיינית הבלעדית של המותג Le Corone בישראל (להלן: Le Corone Israel), ומנוהל ומופעל על ידה באופן בלעדי.

האתר משמש כחנות וירטואלית ובו תוכלי למצוא את קולקציית התכשיטים המשווקת על ידי Le Corone Israel ולרכוש פריטים מתוכה (בכפוף למלאי).

כתובת למשלוח מכתבים ת.ד 48213 תל-אביב.

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ו/או תלונה אודות פגם כלשהו בפריט ו/או בשירות ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות במייל : info@lecoroneisrael.co.il.

שרות הלקוחות יעשה כל מאמץ לתת מענה לכל פניה תוך 72 שעות מיום ביצוע הפנייה.

תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין Le Corone Israel לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה ו/או הקונה דרך האתר.

הכניסה ו/או השימוש באתר זה מותנה בקבלת הסכמת הגולשת לכל ההוראות הכלולות בתקנון זה וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או Le Corone Israel ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. לפיכך, הנך מתבקשת לקרוא בקפידה את הוראותיו בטרם נעשה שימוש באתר. יובהר, כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאיו.

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון נקבה, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

Le Corone Israel שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

יובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

רישומי המחשב של Le Corone Israel בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

בכל מקרה ש Le Corone Israel לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם לחוק ו/או לתקנון זה, לא ייחשב הדבר כוויתור או השלמה מצד Le Corone Israel ולא יימנע ממנה להשתמש בזכויותיה בעתיד.

המוצרים אתר

צילומי הפריטים המופעים באתר מיועדים להמחשה בלבד ואינם מחייבים. Le Corone Israel עושה ככל יכולה על מנת שהתצלומים ישקפו נאמנה את המראה שלהם בפועל. עם זאת, ייתכנו הבדלים שמקורם במגבלות טכניות. כמו כן, Le Corone Israel אינה יכולה להתחייב שלא תקרנה טעויות כלשהן במידע המופיע באתר. מובהר בזאת כי ל Le Corone Israelלא תישא  באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.  

יוער כי קיימים פריטים שאינם עומדים למכירה באמצעות האתר, והם מוצגים להתרשמות בלבד.

Le Corone Israel אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים שתצלומיהם מופיעות באתר.

פרטים המוצעים למכירה באתר זה יסופקו בתנאי שהם מצויים במלאי בעת ביצוע ההזמנה. במידה והפריט שהוזמן אינו קיים במלאי ולא הוסר מהאתר ביום ביצוע ההזמנה, Le Corone Israel לא תהא  מחויבת במכירת הפריט, ולגולשת לא תהא כל טענה בעניין זה. האמור כפוף לכך שתשיב לקונה את הסכום ששולם בגין ההזמנה.

יום ביצוע ההזמנה- היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה המזמינה.

Le Corone Israel שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולשווק כל פריט מהקולקציה המוצעת על ידה באתר, וזאת בכל עת וללא מתן הודעה מראש, ולא תהיה למי מהגולשות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

המחירים באתר

מחירי הפריטים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

המחיר שבו תחויב המזמינה דרך האתר, הוא המחיר הנקוב באתר בעת מועד ביצוע ההזמנה על ידה.

Le Corone Israel שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים הנקובים באתר ו/או המבצעים, הטבות והנחות המוצעים באתר, בכל עת וללא מתן הודעה מראש.

רכישה באתר

  • השימוש באתר הינו אישי ומגיל 18 בלבד.
  • הרכישה באתר מותרת אך ורק לצרכים אישיים.
  • חל איסור לרכוש באתר פריטים לצרכים בעלי מאפיינים מסחריים.

Le Corone Israel שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר מקורן בטעות כלשהי באתר ו/או בחוסר במלאי ו/או נעשו למטרות מסחריות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, שומרת על זכותה למנוע ו/או להגביל את השימוש באתר מכל גולשת כלשהי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.

הרכישה באתר אפשרית באמצעות שימוש בכרטיס אשראי או ע"י שירות PAYPAL או ע"י הזנת קוד הטבה מספרי או ע"י שובר מתנה דיגיטלי שנרכש באתר בלבד. לא ניתן לשלם באמצעות המחאות ומזומן וכן לא ניתן לעשות שימוש בזיכויים שניתנו עבור רכישות קודמות.

ביצוע הרכישה באתר מותנה בקבלת אישור כנדרש מחברת האשראי. אם לא תהיה מניעה לכך, הרכישה תאושר ע"י  Le Corone Israel ע"י משלוח הודעה לדואר אלקטרוני של המזמינה וזאת תוך 48 שעות עבודה (להלן: אישור רכישה).

אספקה ומשלוחים

אזורי מסירה:

פרטים שהוזמנו דרך האתר ותמורה בגינם שולמה דרך האתר, ניתן לספקם בשטח מדינת ישראל בלבד. משלוחים לאזור יו"ש ומזרח ירושלים ייקבע באופן פרטני.

אפשרויות מסירה:

בעת ביצוע הרכישה ובמידה שהפריט במלאי, באפשרותך לבחור את הדרך המועדפת עליך לקבל הפריט. סכום דמי המשלוח יופיעו בתום תהליך הרכישה וייגבה בעת ביצוע ההזמנה בנוסף למחיר הפריט

באמצעות שליח – הפריט יגיע לכתובת לפי בחירתך עד 5 ימי עסקים מיום קבלת אישור רכישה (לא כולל ימי שיש-שבת, ערבי חג וחג).

באמצעות דואר רשום – הפריט יגיע לכתובת לפי בחירתך עד 14 ימי עסקים מיום קבלת אישור ההזמנה (לא כולל ימי שיש-שבת, ערבי חג וחג).

לא תתאפשר מסירה באמצעות איסוף עצמי.

במידה ותבחר הלקוחה לרכוש פריט המופיע באתר כאזל במלאי, זמני המסירה המופעים לעיל יחולו מיום הגעת הפריט ל Le Corone Israelוזאת בכפוף ליידוע הלקוחה בכך.

אם בעת ביצוע הזמנה ימסרו פרטים שגוים, לא נוכל שהפריטים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו בשל פרטים מוטעים, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח.

Le Corone Israel או מי מטעמה, לא תהיה אחראית לאיחור במסירה בשל עיכובים הנובעים מתקלות בחברות השילוח השונות ו/או אירועים שאינם ניתנים לשליטתם, לרבות נזקי טבע ו/או מלחמות ו/או פעולות איבה ו/או תקלות במערכות תקשורת למיניהן ו/או כל גורם אחר הנובע מכוח עליון.

בכל  מקרה של איחור במסירה, הנך מוזמנת ליצור קשר עם שירות הלקוחות באמצעות המייל לעיל.

ביטול רכישה

האמור בסעיף זה חל אך ורק לגבי רכישת פרטים דרך האתר.

ניתן לבטל רכישה שבוצעה בהתאם להוראות סעיף 14ג. לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, מיום ביצוע הרכישה ועד 14 ימים מיום קבלת הפריט המוזמן.

ביטול הרכישה ייעשה בכתב בלבד, באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת : info@lecoroneisrael.co.il (להלן: הודעת הביטול). על המבקשת לביטול עסקה להציג חשבונית עסקה מקורית.

במקרה של ביטול עסקה, כאמור, שלא עקב פגם בפריט המוזמן ו/או אי התאמה, יחולו ההוראות הבאות:

  • Le Corone Israel תחזיר לקונה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול אצלה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, תבטל את חיובה של הקונה עקב העסקה ותמסור לה העתק מהודעת ביטול החיוב, ולא יגבה מהקונה סכום כלשהו פרט לדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הפריט שהוזמן או 100 ₪- לפי הנמוך מבניהם. כמן כן, ההחזר הכספי לא כולל את דמי המשלוח.
  • במקרה בו הקונה כבר קיבלה לידיה את הפריט שהזמינה, יהיה עליה להחזירו באמצעות דואר רשום בלבד לת.ד 48213 תל-אביב. יובהר כי הקונה תישא בעלות החזרת הפריט. הפריט יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל סוג שהוא.

לתשומת ליבך, לא ניתן לבטל רכישה לגבי פריטים שיוצרו ו/או הוזמנו במיוחד עבור דרישות הקונה, ובכלל זה בהתאם למידותיה. לדוגמה: תכשיטים אשר הסיליקון שלהם הותאם למידותיך.

לא ניתן לבטל רכישה של פריטים שנפגמו בכל דרך ו/או שנעשה בהם שימוש כלשהו. לדוגמה: פריטים אשר כבר הותאמו על ידיך  למידתך ו/או הוחזרו ללא הסיליקון המקורי של אותו התכשיט.

פריטים שנמכרו בהנחה כחלק ממבצע ו/או סייל (sale) החזרתם תתאפשר עד 7 ימי עסקים.

במקרה של ביטול העסקה עקב פגם בפריט המוזמן ו/או אי התאמה ו/או אי אספקה במועד ו/או עקב כל הפרה אחרת של התקנון בידי Le Corone Israel, יחולו ההוראות הבאות:

  • Le Corone Israel תחזיר לקונה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול אצלה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה, תבטל את חיובה של הקונה עקב העסקה ותמסור לה עותק מהודעת ביטול החיוב, ולא יגבו מהקונה דמי ביטול כלשהם.
  • במקרה בו הקונה כבר קיבלה לידיה את הפריט שהזמינה, היא תוכל להחזיר את הפריט באמצעות דואר רשום לת.ד 48213 תל-אביב.

יודגש, כי Le Corone Israel  לא תשיב לקונה כספים ששולמו על ידה ולא תבטל את חיובה, בטרם יושב לרשותה הפריט שהקונה מבקשת לבטל את רכישתו.

מדיניות החלפה:

לא תינתן אפשרות להחלפה/ החזרה של פריטים שנרכשו, שלא עקב פגם, למעט במקרים שנקבעו בחוק כמפורט בסעיף 6 לתקנון. יש להציג חשבונית מקורית לצורך ההחלפה.

אחריות החברה

השימוש באתר נעשה על אחריות הגולשת בלבד. מובהר בזאת, כי  Le Corone Israel ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם במישרין או בעקיפין, לא יהיו אחראים בשום אופן לכל תוצאה או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם לגולשת ו/או למזמינה ו/או לקונה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או הקשור אליו, שלא על פי תקנון זה- תהא עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז Le Corone Israel שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

Le Corone Israel ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם לפריטים שנרכשו עקב שימוש שייעשה על ידי הקונה שלא בהתאם להוראות המופיעות באתר.

Le Corone Israel ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שיעשה ע"י צד שלישי בכרטיס אשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

בכל מקרה לא תישא Le Corone Israel באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש.

שונות

קניין רוחני וזכויות יוצרים-כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים הקשורות באתר זה ובכל המופיע בו, לרבות דגמי תכשיטים ועיצובם, הינם בבעלות בלעדית של Le Corone Israel, ולאף אדם לא תהא כל זכות, כולל זכות שימוש, ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד Le Corone Israel ו/או כנגד מי מטעמה בנוגע לזכויות אלה. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב התכשיטים וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשנות, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר במידע כלשהו מהאתר, בלא קבלת רשותה והסכמתה של Le Corone Israel מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש בשם "Le Corone Israel" ו- "Le Corone" מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב.

פרטיות ושמירה על סודיות Le Corone Israel מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הרוכשות באתר אלא לצורך ביצוע העסקאות, כאמור בתקנון זה, ולשם הפצת חומר שיווקי ו/או פרסומי של החברה, כמפורט בהמשך. המידע אינו נמסר לכל גורם אחר אלא במקרים הבאים: אם הדבר נחוץ להשלמת הליך הרכישה שבוצע, במקרה של מחלקות משפטית שתחייב חשיפת פרטים, אם הדבר יידרש על פי חוק. מוסכם בזאת, כי אין באמור כדי להגביל את Le Corone Israel ו/או מי מטעמה מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע לגולשת ספציפית כלשהי, ושימוש זה יהיה מותר וייעשה על ידי Le Corone Israel ו/או מי מטעמה על פי שיקול דעתם הבלעדי.

Le Corone Israel נוקטת בכל האמצעים המקובלים והסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים בו, וזאת, בין היתר, על ידי שימוש במערכות מתקדמות לאבטחת נתונים.  יחד עם זאת, למרות מאמצי Le Corone Israel לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, ו Le Corone Israel ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם לגולשת כלשהי, ו/או למי מטעמה, עקב כך.

דיוור לרוכשת – בעצם מסירת פרטייך לצורך ביצוע רכישה באתר, הנך מביעה את הסכמתך לקבלת דבר פרסומת ישירות לדוא"ל שלך ו/או לכתובת מגוריך ו/או ישירות למכשיר הטלפון הנייד שברשותך, והכל בהתאם לפרטים שנמסרו על ידך באתר, ולא תהיה לך כל טענה כנגד Le Corone Israel ו/או מי מטעמה בעניין זה.

לתשומת לבך, יש לך אפשרות בכל עת שתחפצי להודיע ל Le Corone Israel על סירובך לקבל דברי פרסומת (להלן: "הודעת סירוב"), כאמור לעיל.

הודעת הסירוב מטעמך תינתן בכתב ל Le Corone Israel בדוא"ל ל  info@lecoroneisrael.co.iאו לת.ד 48213 תל-אביב או בדרך שבה שוגר אליך דבר הפרסומת – על פי בחירתך.

איסור על שימוש בלתי חוקי באתר– אין לעשות שימוש באתר זה למטרות בלתי חוקיות ולכל מטרה האסורה על פי החוק ו/או על פי התנאים הכלולים בתקנון זה. למען הסר כל ספק, חל איסור מפורש על איסוף תמונות ופרטים המופעים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר. כמו כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים, ו Le Corone Israel שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים שברשותה על מנת להביא להפסקה מידית של כל פעילות אסורה כאמור לעיל.

דין ושיפוט– על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, וכל מחלוקת או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב – יפו בלבד.